Bến Bình Than, Chí Linh, Hải Dương

08:37 | 08/02/2018

Bến Bình Than là một bến sông Lục Đầu Giang, xã Trần Xá, huyện Chí Linh. Bến Bình Than, một di tích lịch sử nổi tiếng, nơi diễn ra sự kiện quan trọng có liên quan đến vận mệnh dân tộc: Đó là vào năm 1282, trước nguy cơ nước nhà bị đế quốc Nguyên-Mông xâm lăng, vua Trần Nhân Tông thân hành ngự giá ra bến Bình Than để họp mặt các vương hầu, khanh tướng, bá quan văn võ trong triều trên một chiến thuyền, bàn cách đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc, gọi là Hội nghị Bình Than lừng danh trong lịch sử. Cũng tại đây, đã lưu truyền câu chuyện về Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, mới 15 tuổi nên không được tham dự Hội nghị bàn việc đánh giặc cứu nước. Hoài Văn Hầu quá uất ức đã bóp nát quả cam cầm trong tay vua vừa ban.