Đền thờ Noa Cả Đại vương, Phú Thọ

10:10 | 12/02/2018

Đền thờ Noa Cả Đại vương nằm xã Hữu Phụ, tổng Sơn Dương, huyện Sơn Vi, nay là huyện Phong Châu. Tương truyền Đại vương tên là Đinh Công Tuấn, người xã Hữu Phụ, là võ tướng giữ chức Đô úy thời Thục Phán An Dương Vương. Khi Triệu Đà đem quân sang đánh nước ta, ông vâng mệnh vua cầm quân giết giặc ở Tiên Du (nay là Tiên Sơn, Bắc Ninh). Về sau An Dương Vương giảng hoà với Triệu Đà, ông không đồng tình, cáo quan về quê. Triệu Đà sai sứ mời ông vào triều, ông nổi giận mắng vua tôi nhà Triệu. Triệu Đà tức giận đem quân tiến đánh, ông tập hợp gia thần và dân chúng quanh vùng chống cự lại. Sau khi ông qua đời, dân chúng quanh vùng nhớ công ơn ông lập đền thờ.