Đình Hữu Bổ Thượng, Phú Thọ

10:14 | 12/02/2018

Đình Hữu Bổ Thượng tọa lạc ở làng Bổ Thượng (tên nôm là làng Kệ Gó), xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao. Đình xây theo kiểu “chồng bồn con lọn” gồm năm gian hai chái (nay còn ba gian hai chái). Sàn lát gỗ. Trên các thành phần kiến trúc đều có chạm trổ trang trí. Đề tài chạm khắc là rồng có tai dơi, mồm rộng, lông mày nhô, ngoài ra còn có hình các cô tiên múa, hình lân có người cưỡi. Đình Hữu Bổ Thượng thờ Đức Thánh Vương (tên húy là Đinh Công Tuấn), người có công phò Thục Phán An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà và thờ Đức Thánh Mẫu (mẹ của Đinh Công Tuấn) thường gọi là Công chúa Xuân Dung. Đình được dựng vào khoảng thế kỷ XVII.