Đình Vạn Niên, Nam Sách, Hải Dương

09:01 | 08/02/2018

Đình Vạn Niên một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XVII, XVIII, được dựng ở huyện Nam Sách. Đình thờ danh nhân Nguyễn Quý Minh. Hằng năm vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của những người có công với nước với dân.