Hang Muối, Hòa Bình

15:33 | 08/02/2018

Hang Muối ở huyện Tân Lạc, được phát hiện vào năm 1961. Tại đây các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều di vật cổ có giá trị lịch sử như: 500 loại đồ đá, hai mộ phần và nhiều xương động vật. Hang Muối đẹp, có nhiều nhũ đá hình thù kỳ thú rất hấp dẫn du khách, đặc biệt thu hút các nhà khảo cổ học. Đây là di chỉ khảo cổ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Từ đây có thể góp phần làm sáng tỏ thêm nguồn gốc người Việt cổ.