Khu di tích lịch sử Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

09:49 | 23/02/2018

Sau Chiến dịch Biên giới 1950 thắng lợi, cả một dọc biên giới được giải phóng, nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chuyển sang một giai đoạn mới. Đầu năm 1951, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II họp tại Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đây là Đại hội lịch sử, quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đến thắng lợi.


Cũ hơn Mới hơn