Thành nhà Mạc, Lạng Sơn

16:58 | 09/02/2018

Thành nhà Mạc nằm cạnh núi Vọng Phu - Nàng Tô Thị. Hiện còn lại hai đoạn tường thành xây bằng đá, giữa hẻm núi. Đây là một kiến trúc quân sự, phản ảnh một thời kỳ chiến tranh huynh đệ tương tàn trong lịch sử Việt Nam. Vào năm 1527, lợi dụng nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung phế ngôi Lê Chiêu Tông, lập nên nhà Mạc, tồn tại hơn một thế kỷ (từ Mạc Đăng Dung đến Mạc Kính Vũ - 10 đời).

Năm 1592, nhà Lê được chúa Trịnh giúp đỡ đánh bật nhà Mạc ra khỏi kinh thành Thăng Long. Tàn dư nhà Mạc chạy lên các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn... lập căn cứ chống lại tập đoàn Lê - Trịnh. Tại Lạng Sơn do Ngụy Đôn Hầu Mạc Kính Cung chiếm giữ, ra lệnh xây thành ở núi Vệ Sơn. Đây là bức thành hiểm yếu trấn giữ con đường độc đạo nối nước ta và Trung Quốc.

Suốt cả thập niên cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, Lạng Sơn là bãi chiến trường diễn ra cảnh “nồi da xáo thịt” giữa hai tập đoàn phong kiến Mạc và Lê - Trịnh. Mãi đến năm 1667, Trịnh Tạc đem đại binh theo đường Lạng Sơn và cho Trịnh Căn theo đường Cao Bằng đánh xuống đã đuổi được Mạc Kính Vũ. Từ đó Lạng Sơn mới tạm yên cuộc nội chiến.