Đình An Hoà, Long Thành, Đồng Nai

10:15 | 06/02/2018

Là di tích kiến trúc nghệ thuật thuộc xã An Hoà, huyện Long Thành, được dựng từ năm 1788-1792 và được trùng tu ba lần vào các năm 1944, 1953 và 1994. Đình có kiến trúc chữ “công” ( 工), hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong của vua Tự Đức và nhiều hoành phi, câu đối từ các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Đình được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận Di tích lịch sử - văn hóa năm 1984.