Nhà tù Hà Tiên, Kiên Giang

09:04 | 09/02/2018

Từ thời thực dân Pháp đô hộ nước ta, để đàn áp những người yêu nước Việt Nam, chúng đã xây nhà tù khắp trên đất nước ta, trong đó có nhà tù Hà Tiên, không khác một địa ngục (hơn cả địa ngục), để đày ải giết dần giết mòn các chiến sĩ cách mạng. Đây là một di tích tội ác của thực dân Pháp, nơi ra đời và hoạt động như là một chi bộ chính thức ngay trong nhà tù của giặc.