Đền Mại Bản, Quảng Bình

09:09 | 12/02/2018

Đền Mại Bản tọa lạc ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Đền thờ xã trưởng Mai Văn Bản. Tương truyền, vào khoảng niên hiệu Quang Thuận (1460-1469) đời Lê Thánh Tông, nhà vua thân chinh đi dẹp giặc Chiêm Thành, qua địa phận xã Liên Thủy, sai quân dân đào cảng thông đường vận tải. Xã trưởng Mai Văn Bản đến trước vua tâu rằng vùng này toàn đất cát, không thể mở cảng được, đào chỉ uổng sức quân dân. Vua giận Bản trái lệnh, sai chém đầu. Quả nhiên sau đó việc đào cảng không thành, bởi đào bao nhiêu thì lại bị cát lấp bấy nhiêu. Lúc đó vua mới thấy lời tâu của Bản là đúng. Sau khi bình Chiêm trở về, voi nhà vua đi qua chỗ đào cảng bị sa lầy. Vua cho là Bản hiển linh, bèn khấn thì thầm, bỗng nhiên voi đi tiếp được. Vua phong cho Mai Văn Bản làm Thổ Thần và cho lập đền thờ Bản.