Đền Mai Hắc Đế, Nam Đàn, Nghệ An

12:07 | 10/02/2018

Đền Mai Hắc Đế ở xã Hương Lâm, huyện Nam Đàn (trước là Khả Lãm, huyện Nam Đường). Mai Hắc Đế tên húy là Mai Thúc Loan, người làng Mai Phục, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vốn dòng dõi nhà tướng. Mùa thu năm Nhâm Tuất (722), niên hiệu Khai Nguyên thứ 10 đời Đường Huyền Tông, ông tập hợp dân chúng đứng lên khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ nhà Đường, đồng thời liên kết với Lâm AÁp, Chân Lạp đánh đuổi quân đô hộ, giải phóng đất nước, tự xưng đế, đóng đô ở Vạn An. Sau, tướng giặc là Dương Tư Húc phản công, ông bị thua lui về đóng đồn ở Hùng Sơn rồi mất, con còn nhỏ lên nối ngôi bị Dương Tư Húc và đô hộ sứ Nguyễn Sở Khách đánh bại. Ông giữ ngôi vua được 13 năm. Sau khi ông mất, nhân dân nhớ công lao ông lập đền thờ.