Đền Nguyễn Biểu, Hưng Nguyên, Nghệ An

12:09 | 10/02/2018

Đền Nguyễn Biểu ở núi Tuyên Nghĩa, còn gọi núi Hùng Sơn, xã Phú Điền, huyện Hưng Nguyên. Đền thờ La Sơn ngự sử Nguyễn Biểu. Cuối thời Trần, quân Minh sang xâm lược nước ta, tướng giặc là Trương Phụ vào đánh phá Nghệ An đóng quân trên núi Hùng Sơn này. Vua Trần Trùng Quang sai Nguyễn Biểu tới đàm phán với Trương Phụ. Bị Phụ bắt giữ, Nguyễn Biểu khảng khái mắng Trương Phụ: “Bên trong thì mưu kế đánh chiếm, bên ngoài thì rêu rao là quân nhân nghĩa. Đã hứa lập con cháu họ Trần, lại đặt thành quận huyện, không chỉ cướp bóc của cải châu báu, lại còn tàn hại dân sinh, thực là loài giặc dữ”. OÂng đã bị Trương Phụ sát hại. Đến đời Hồng Đức nhà Lê, ông được phong là Nghĩa sĩ Đại vương và dựng đền thờ.