Đền thờ Nguyễn Biểu, Hà Tĩnh

11:46 | 07/02/2018

Đền thờ Nguyễn Biểu thuộc xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ. Đền được dựng vào thời nhà Lê để tưởng nhớ công lao của Nguyễn Biểu. Nguyễn Biểu đỗ Thái học sinh cuối đời Trần, từng theo giúp vua Trùng Quang nhà Hậu Trần từ khi vua mới lên ngôi, tính thẳng thắn, dám nói thật, được phong chức Điện Tiền thị ngự sử. Ông là một nhà ngoại giao có tài, được vua Trùng Quang cử đi sứ vào năm 1413. Mùa hạ, tháng 5 năm Quý Tỵ (1413), giặc Trương Phụ nhà Minh đánh vào Nghệ An, vua sai Nguyễn Biểu làm sứ cầu phong, mang sản vật đến cống. Bị Trương Phụ giữ lại, Biểu tức giận mắng rằng: “Bên trong thì nghĩ kế đánh chiếm, bên ngoài lại rêu rao là quân nhân nghĩa. Ban đầu nói lập con cháu nhà Trần, nay lại đặt quận huyện. Không chỉ cướp bóc của cải, mà còn tàn hại dân sinh, thực là loài giặc tàn ngược.” Phụ giận tím mặt, đem giết Biểu. Vua Trùng Quang được tin Biểu chết, sai làm văn dụ tế. Ở đền Nguyễn Biểu hiện còn hai tấm bia đá. Một tấm bia ghi thân thế sự nghiệp và bài minh ca ngợi Nguyễn Biểu, đề ngày 2 tháng 5 năm Tự Đức thứ 28 (15-6-1875), do Cử nhân Hoàng Xuân Phong soạn. Tấm bia kia do dân hai thôn Nội Diên và Yên Phúc xã Yên Hồ dựng, đề ngày 8 tháng 10 năm Tự Đức thứ 30 (12-11- 1877), do Cử nhân Lê Viết Huy nhuận sắc. Đền có bái đường, thượng điện, cột nanh, tắc môn...