Lễ Cầu phúc, Hòa Bình

15:51 | 08/02/2018

Hằng năm, vào lúc chuẩn bị cày vụ mùa, người Thái Mai Châu thường tổ chức lễ cầu phúc nhằm cầu Thần phù hộ cho dân bản sống hạnh phúc và cũng là dịp cúng rửa lá lúa, xua đuổi thần trùng. Ngày hội, các miếu thờ trong bản và miếu thờ thổ công, thổ địa ở từng nhà phải được quét dọn sạch sẽ. Bờ ruộng, bờ mương được tu sửa, be cao, đón nước về. Sau phần nghi lễ là đến phần hội có tổ chức múa xoè, thi bắn cung nỏ, nam nữ nổi trống, chiêng.