Lễ hội Gò Tháp, Đồng Tháp

11:37 | 06/02/2018

Gò Tháp là một quần thể gồm 5 di tích tiêu biểu, trong đó có đền thờ cụ Đốc binh Kiều, bà Chúa Xứ là nổi danh hơn cả. Lễ Vía Bà Chúa Xứ cử hành vào ngày 16 tháng 3 âm lịch hằng năm. Giỗ cụ Đốc binh Kiều vào 2 ngày 15 vá 16 tháng 11 âm lịch hằng năm. Nội dung lễ hội hầu như năm nào cũng giống nhau, gồm lễ cầu an, thảnh sanh, tế Thần Nông, cúng Ông (Đốc binh Kiều) hoặc cúng Bà Chúa Xứ. Các buổi lễ được tiến hành long trọng theo nghi thức cổ truyền. Sau lễ có hội vui múa lân, hát bội, đấu võ, lửa trận. Lễ hội Gò Tháp là lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, bội thu.