Lễ hội người Hoa, chợ Lớn

14:15 | 08/02/2018

Phần lớn người Hoa ở Chợ Lớn đều theo tín ngưỡng dân gian Hoa Nam, thờ nhiều thần thánh. Mỗi vị thần có ngày vía (mất) riêng. Vào những ngày đó, người Hoa đều đến lễ bái ở các đền, miếu thờ những vị thần này. Tuy vậy, lễ hội lớn nhất trong năm đối với người Hoa là lễ Nguyên Tiêu vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Trong ngày này tất cả người Hoa đều tập trung đến lễ ở các đền miếu của cộng đồng mình để tạ ơn thánh thần đã phù hộ công việc làm ăn trong năm cũ, cầu thần thánh phù hộ công việc làm ăn buôn bán trong năm mới được tốt hơn. Sau lễ Nguyên Tiêu, người Hoa mới bắt tay vào công việc làm ăn mới.