Lễ Kỳ Yên (Cầu an), Đồng Nai

10:49 | 06/02/2018

Lễ Kỳ Yên còn gọi lễ vía Thần (ngày mất của Thần), được tổ chức vào những thời điểm khác nhau trong năm. Nghi thức lễ Kỳ Yên cũng gần giống nghi thức lễ cúng đình thờ Thành hoàng ở Nam Bộ, gồm: lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, lễ rước Thần, lễ dâng lễ vật cúng Thần và lễ Tống ôn. Cứ 3 năm lễ Kỳ Yên có tổ chức hát bội. Tại đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ Cầu an được tổ chức vào ngày 26-6 và 11-11 âm lịch. Tại đền Hoà An được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 âm lịch. Sau phần lễ có đua thuyền, xô giàn thí thực. Đến giờ Ngọ (12 giờ) giàn được xô ra cho mọi người tranh lấy đồ cúng, như là sự ban phát của thần linh. Tại đền thờ Nguyễn Tri Phương, lễ Kỳ Yên tổ chức vào 2 ngày 16 và 17 tháng 10 âm lịch. Đình Tân Lân thờ Trấn biên đô đốc Trần Thượng Xuyên tổ chức vào ngày 23 tháng 11 âm lịch. Ngoài ra, người Chăm ở đây có lễ hội Ramưvan Katê, người Khơme có Tết Chol Chnam Thmay...